Sedi-Pipe

Sedi-pipe-tekeningOm bodemvervuiling tegen te gaan is het belangrijk om alleen schoon regenwater te infiltreren. In afvloeiend regenwater stromen vaak kleine vaste deeltjes mee, straatvuil en andere schadelijke stoffen hechten zich aan deze kleine vaste deeltjes. De Sedi-pipe gebruikt de zwaartekracht om deze fijnstoffen van het regenwater te scheiden. Het sediment verzamelt zich in het onderste gedeelte van de Sedi-pipe. Sedimentatieprocessen hebben tijd nodig, want juist de met schadelijke stoffen belaste fijnste deeltjes zinken langzaam.

Uitstekende sedimentatie

Het grootste deel van de jaarlijkse neerslag (ca. 85 %) treedt op bij lage of gemiddelde regenintensiteit (zo is bijvoorbeeld 84 % kleiner dan 22 l/s·ha).

Daarbij heeft Sedi-pipe een uitstekende afzetcapaciteit, in het bijzonder bij partikels < 0,06 mm.Het rendement van het Sedi-pipe systeem is vele malen hoger dan de systemen die op dit moment op de markt zijn. Het Sedi-pipe systeem mag direct lozen op het oppervlaktewater, of kan verbonden worden aan een infiltratiesysteem uit bijvoorbeeld infiltratiekratten. De Sedi-pipe voorkomt dichtslibbing van de infiltratievoorziening.

Ontwerp Sedi-pipe

Het Sedi-pipe systeem bestaat uit een ontvangstput en een overstortput, met daartussen een leiding (de sedimentatiebuis) voorzien van een stromingsscheider. De overstortput wordt hoger geplaatst dan de ontvangstput, hierdoor ligt de sedimentatiebuis op tegenschot. Dit zorgt er voor dat het water door de buis omhoog wordt gestuwd naar de overstortput. Het sediment zakt door de stromingscheider en daar blijft liggen.

Geen remobilisatie

Een hevige regenbui zou er voor kunnen zorgen dat het sediment weer wordt uitgespoeld. De stromingsscheider in de sedimentatiebuis verhindert hoge stroomsnelheden in de buis, doordat de waterstroming boven de stromingsscheider loopt. De speciale stromingsremmers verhinderen dat het sediment wordt geremobiliseerd, zodat de vervuiling in de Sedi-pipe blijft.

Reiniging

De ontvangstput doet tevens dienst als reingingsput. Het Sedi-pipe systeem wordt gereinigd door de ontvangsput leeg te zuigen met behulp van de gebruikelijke reinigingstechnieken. Bij reiniging gaat de ventielklep open en zakt het vuil naar het laagste punt, de ontvangstput. Eenmaal gevuld blijft de Sedi-pipe vol met water staan en dit zorgt tijdens de reiniging ervoor dat het sediment de ontvangstput in zakt en kan worden opgezogen.

Back to Top